પ્રેમ નો દિવસ !! અરે આખી જિંદગી હોય …

પ્રેમનો દિવસ !!
આનો કોઈ દિવસ હોય ?
પ્રેમ કોઈ દિવસ માં સીમિત છે ?
અરે એ તો બ્રહ્માંડ ના કણે કણ માં છે,
શરીરના દરેક રુવાડામાં છે,
દિવસની દરેક સેકંડોમાં છે,
પ્રેમ તો જ્યારે અંતરથી ઈચ્છા થાય ત્યારે જ કરાય. એના માટે કોઈ દિવસ ની રાહ જોવાય ?
આજે આ દિવસ છે, એનો ઉપયોગ તો કરી જ લેવો, અને એવું પણ નક્કી કરી લેવું, કે આપણે પ્રેમ કરવા આવા કોઈ દિવસ ની રાહ જોવાની જરૂર નથી.
Love is not limited to any specific day.
Advertisements

Week Of The Days…

511bbcfb-08d8-4635-b277-2bd2ac111351

Valentines day is few days ahead. And as usual we are celebrating several days, like, chocolate day, teddy day, hug day, promise day.

But, I think If we love someone or wanted to show our love to some one, we dosen’t need to wait till any specific day. Yes, you can propose a girl/boy, or you can gift chocolates, teddy to your girlfriend/boyfriend or wife/husband any time you want.

Let me ask you, 

Should we wait for any day to express our feeling to the loved one ?

Should we wait for any day to gift something to our loved one ?

Should we wait for any day to HUG our loved one ?

Can’t we give chocolates whenever we desire ?

 

Everyday is Valentine, When you are with your loved one.

You don’t require any reason to express your love.

 

Image Credit :  Internet

ચાલ ઝઘડીએ…

હું અને તું, પ્રેમ કરીએ છીએ,

કેમકે આપણે ઝઘડીએ છીએ…

ઝઘડ્યા પછી મનાવવાની કોશીશ,

કરીએ છીએ હું અને તું,

કેમકે આપણે પ્રેમ કરીએ છીએ…

ઝઘડા પછી પ્રેમ, અને

પ્રેમ માટે ઝઘડો કરીએ છીએ,

હું અને તું…

બહુ થયું પ્રેમનું ગળપણ,

બેલેન્સ કરવા જોડે જોશે થોડી તીખાશ,

ચાલ ઝઘડીએ હું અને તું…

આપણે ઝઘડીએ છીએ,

એટલે જ થાય છે પ્રેમની કદર,

નહીતર, ક્યાંથી ઓળખેત એકબીજાને,

હું અને તું…

અંત સુધી પ્રેમ કરવાં તો રહીશું,

હું અને તું જ…

તો ચાલને આજે થોડું ઝઘડીએ….

                                                   —        સુશાંત